graphic design   hennie steenmetz   +31 204216054   +31 644338414   info@mooizodesign.nl


Privacy Statement

Mooizo Design, gevestigd aan Oostenburgerpark 62, 1018 HT Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1 Contactgegevens

www.mooizodesign.nl
Oostenburgerpark 62
1018 HT Amsterdam
+31 204216054

2 Functionaris Gegevensbescherming

Hennie Steenmetz is de Functionaris Gegevensbescherming van Mooizo Design. Zij is te bereiken via info@mooizodesign.nl

3 Persoonsgegevens die Mooizo Design verwerkt

Mooizo Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Mooizo Design verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Mooizo Design verwerkt

De website en/of dienst van Mooizo Design heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Mooizo Design kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Mooizo Design raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Mooizo Design zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@mooizodesign.nl, dan verwijdert Mooizo Design deze informatie.

5 Met welk doel en op basis van welke grondslag Mooizo Design persoonsgegevens verwerkt

Mooizo Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van een eventueel toekomstige nieuwsbrief en/of reclamefolder van Mooizo Design
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Mooizo Design uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Mooizo Design
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Mooizo Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte van Mooizo Design.

6 Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Mooizo Design past geen geautomatiseerde besluitvorming toe.

7 Hoe lang bewaart Mooizo Design persoonsgegevens?

Mooizo Design bewaart al uw persoonsgegevens (vermeld onder 3) niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (vermeld onder 5).

8 Delen van persoonsgegevens met derden

Mooizo Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mooizo Design gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

10 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mooizo Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Mooizo Design een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Mooizo Design beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mooizodesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Mooizo Design u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mooizo Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mooizo Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@mooizodesign.nl.